Wedstrijdreglement 30 Dagen Minder Wagen

De voorwaarden in dit reglement zijn van toepassing op alle wedstrijden die het Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM), Dendermondsesteenweg 50, 9000 Gent organiseert in het kader van 30 Dagen Minder Wagen. In de maand juni 2024 zullen er enkele giveaways lopen via instagram en enkele wedstrijden via de website.

Algemeen

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn, en in België wonen. De medewerkers en personeelsleden van Netwerk Duurzame Mobiliteit en van de betrokken lidorganisaties van de campagne alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die samenwonen op éénzelfde adres) zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Er is slechts 1 deelname per persoon mogelijk.

Noch Facebook, noch Instagram kunnen aansprakelijk worden gesteld en evenmin beheren of sponsoren zij de wedstrijden.

Persoonsgegevens

  • E-mailadres en adresgegevens worden enkel gevraagd en gebruikt in het kader van de wedstrijd en deelname aan de campagne. Zo kan Netwerk Duurzame Mobiliteit contact opnemen met de winnaars van de wedstrijd. Alle persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende wetgeving (GDPR). De privacyverklaring is te raadplegen op https://30dagenminderwagen.be/privacyverklaring

  • Deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Netwerk Duurzame Mobiliteit is niet verantwoordelijk indien een deelnemer onjuiste/niet actuele/onvolledige gegevens verstrekt.

  • Bij deelname aan wedstrijden, verleent de deelnemer Netwerk Duurzame Mobiliteit toestemming om herkenbare foto’s van zichzelf te publiceren op de website, de sociale mediaprofielen van 30 Dagen Minder Wagen, of elders.

Hoe deelnemen?

Om geldig aan een wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer zich registreren voor 30 Dagen Minder Wagen, en de acties uitvoeren zoals vermeld bij de aankondiging van de wedstrijd. Er is per wedstrijd slechts 1 deelname per persoon mogelijk.
Voor de giveaways die op woensdag worden aangekondigd op Instagram, moeten deelnemers de acties uitvoeren zoals vermeld in de giveaway-aankondiging.

Periode

Een wedstrijd loopt gedurende de campagne van 30 Dagen Minder Wagen, van 1 tot en met 30 juni 2024, tenzij anders vermeld bij de aankondiging van de wedstrijd. Elke wedstrijd heeft een bepaalde tijdsperiode die wordt aangekondigd bij de wedstrijd zelf.

Aanwijzing van de winnaars

De winnaars worden geselecteerd uit alle deelnemers die aan de vereisten voor deelname voldoen (punt 3). Voor De wedstrijden wordt een wedstrijdjury samengesteld.
Bij een schiftingsvraag met een ex aequo wint de persoon die het eerste het antwoord indiende.

Prijs

De prijzen die deelnemers kunnen winnen staan vermeld op de website van 30 Dagen Minder Wagen of in de aankondiging van de wedstrijd. Deze prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen waarde in geld. Het in ontvangst nemen van de prijs is zoals meegedeeld aan de winnaar en dient afgehaald te worden tenzij anders vermeld. NDM kan op elk moment een prijs wijzigen omwille van bijvoorbeeld productieredenen of overmacht. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs. Er bestaat geen discussie over de uiteindelijk bepaalde winnaars.

Bekendmaking

De winnaar wordt persoonlijk via e-mail en/of via een persoonlijk bericht op zijn/haar social media-account verwittigd en bekendgemaakt na het einde van de wedstrijd. Indien de winnaar na 3 pogingen niet heeft gereageerd, wordt een volgende winnaar aangeduid.

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Netwerk Duurzame Mobiliteit de toestemming tot publicatie van zijn naam en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Netwerk Duurzame Mobiliteit kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor foutief meegedeelde gegevens. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan Netwerk Duurzame Mobiliteit van alle intellectuele rechten op het materiaal en voor de hele geldende periode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan Netwerk Duurzame Mobiliteit overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.

Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren via alle kanalen van Netwerk Duurzame Mobiliteit en 30 Dagen Minder Wagen. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd.

Verificatie van deelnemers

Netwerk Duurzame Mobiliteit behoudt zich het recht voor om de geldigheid van deelnemers te verifiëren. Valse accounts en/of valse deelnemers komen niet in aanmerking voor deelname.

Correspondentie

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme of het resultaat van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk, noch elektronisch of op een andere wijze.

Netwerk Duurzame Mobiliteit behoudt zich het recht voor om een wedstrijd, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit vereisen. Netwerk Duurzame Mobiliteit kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Netwerk Duurzame Mobiliteit kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, geleden door de deelnemers, van welke oorsprong ook, naar aanleiding van deze wedstrijd of het gebruik van de prijs.

Diverse

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat deelnemers zich akkoord verklaren met het huidige reglement. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. Belgisch recht zal van toepassing zijn.

  • Vertel het voort:

Meer inspiratie

Het rapport van 30 Dagen Minder Wagen

Het is gebeurd: we hebben het eindrapport van de allereerste 30 Dagen Minder Wagen bezorgd aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en Filip Boelaert, secretaris-generaal van Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het rapport is gebaseerd op alle input van de deelnemers en bevat concrete aanbevelingen die de minister en andere beleidsmakers meteen kunnen implementeren.

Lees meer over Het rapport van 30 Dagen Minder Wagen

Reistip: 5 bestemmingen bereikbaar met de trein

Heb jij je reis voor deze zomer al gepland? Op heel wat bestemmingen ben je sneller met de trein dan met de wagen! We selecteerden voor jou 5 reisbestemmingen die vanuit Brussel minder dan 6 uur reizen zijn per trein. Vergeet alle filestress en neem het langzaam veranderende landschap in je op. Al is ‘langzaam’ relatief op een hogesnelheidstrein.

Lees meer over Reistip: 5 bestemmingen bereikbaar met de trein

Duurzame mobiliteit als prioriteit bij VDAB (video)

Een duurzaam mobiliteitsbeleid is een hele uitdaging, zeker voor een bedrijf met meer dan 100 vestigingen, verspreid over Vlaanderen. Door een beleid gebaseerd op het STOEP-principe, slaagt VDAB erin medewerkers te motiveren om op een duurzame manier naar het werk te komen.

Lees meer over Duurzame mobiliteit als prioriteit bij VDAB (video)

Ja, stuur me alle tips!

Doe mee aan de 30 Dagen Minder Wagen en ontvang massa’s tips, tricks én een pak voordelen van onze mobiliteitspartners. Door de challenge aan te gaan kan je niet alleen zelf veel leren, maar geef je ook meteen input voor een beter mobiliteitsbeleid.

Een actie van

logo netwerk duurzame mobiliteit

Met de steun van