Privacyverklaring

30 Dagen Minder Wagen is een campagne van Netwerk Duurzame Mobiliteit vzw in samenwerking met haar leden en Mobilise VUB. Netwerk Duurzame Mobiliteit vzw (vanaf hier met “wij” aangeduid) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom wil onze organisatie uw persoonsgegevens optimaal beschermen en conformeren wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring licht u in over de aard en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens in kader van de campagne 30 Dagen Minder Wagen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Netwerk Duurzame Mobiliteit
Dendermondsesteenweg 50, 9000 Gent
Contact-e-mailadres: info@duurzame-mobiliteit.be
Data Protection Officer: matthias@duurzame-mobiliteit.be

Tot wie richt deze privacyverklaring zich?

De verklaring richt zich naar alle natuurlijke personen die

 • zich in 2023 inschrijven als deelnemer in de campagne 30 Dagen Minder Wagen

 • deelnemen aan het bijhorende onderzoek van 30 Dagen Minder Wagen en informatie verschaffen door middel van vragenlijsten en focusgroepen

 • contact met ons opnemen per mail, per telefoon of op een andere manier in kader van de campagne 30 Dagen Minder Wagen

Deze personen worden vanaf hier “de deelnemer” genoemd.

Wij informeren u dat uw gegevens overeenkomstig deze verklaring zullen gebruikt worden.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De gegevens van de deelnemer worden op verschillende manieren verzameld:

 • Bij inschrijving geeft de deelnemer hun e-mailadres en hun postcode. De deelnemer kan niet deelnemen aan 30 Dagen Minder Wagen zonder deze informatie te verschaffen.

 • De deelnemer wordt bij inschrijving in de campagne uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek waarmee we de impact meten. De deelnemer ontvangt enkele vragenlijsten waar we peilen naar hun verplaatsingsgedrag en ervaringen met 30 Dagen Minder Wagen. De antwoorden van alle deelnemers worden verzameld in datasets. We motiveren zoveel mogelijk deelnemers om deel te nemen aan de vragenlijsten, maar het is niet verplicht om hieraan deel te nemen.

 • De deelnemer wordt uitgenodigd om zijn ervaringen met 30 Dagen Minder Wagen te delen in de focusgroepen. De informatie uit de gesprekken van deze focusgroepen wordt verzameld in een verslag.

 • De deelnemer kan contact opnemen met ons via telefoon of per mail of op eender welke andere manier omtrent de campagne 30 Dagen Minder Wagen


Welke gegevens worden verzameld?

Binnen 30 Dagen Minder Wagen worden de volgende gegevens verzameld

 • Identificatiegegevens: bij inschrijving verzamelen we e-mailadres en postcode. Deelnemers die ook aan het onderzoek deelnemen vragen we leeftijd, gender, aantal personen in huishouden, het adres, hoogst behaalde diploma en werkstatus

 • Gegevens over of gerelateerd aan het verplaatsingsgedrag: bezit rijbewijs; beschikbaarheid vervoersmiddelen; (potentieel) verplaatsingsgedrag vóór, tijdens en na 30 Dagen Dagen Minder Wagen en het verplaatsingsprofiel.

 • Andere gegevens: gegevens die de deelnemer ons op een vrijwillige basis meedeelt in kader van 30 Dagen Minder Wagen

De deelnemer wordt gevraagd zich expliciet akkoord te verklaren met de verzameling en verwerking van hun gegevens.

Persoonsgegevens worden door de deelnemer zelf aangeleverd in al dan niet verplichte invulvelden. Als de deelnemer ervoor kiest verplichte velden niet in te vullen, kunnen de gegevens slechts gedeeltelijk worden meegenomen in de analyse van het onderzoek.

Als de deelnemer niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met ons.

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag

De gegevens ten aanzien van de deelnemer worden verwerkt zodat wij inzicht kunnen verkrijgen in de impact van de campagne 30 Dagen Minder Wagen op het verplaatsingsgedrag en de perceptie op duurzame mobiliteit van de deelnemer. Op basis hiervan zullen wij beleidsaanbevelingen formuleren die duurzame mobiliteit kunnen versterken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de hier voorgemelde is artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG. We verwerken de door de deelnemer verschafte gegevens enkel met de expliciete toestemming van de deelnemer.

Indien de gegevensverwerking zich op uw uitdrukkelijke toestemming berust, kan u die toestemming altijd intrekken door te mailen naar matthias@duurzame-mobiliteit.be. Dat tast de rechtmatigheid van de gegevenswerking tot het moment van de intrekking niet aan.

Rechtsgrondslag voor de hierboven beschreven gegevensverwerkingen is artikel 6 lid 1 letter f) van de AVG. Ons en uw gelijklopende (gerechtvaardigde) belang bij deze gegevensverwerking vloeit voort uit de voorgemelde doeleinden.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Voor de gegevensverwerking doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden.

Gegevensontvangers

De gegevens worden verzameld via het platform SurveyMonkey en via individuele of groepscorrespondentie (mail, telefoon en interviews in focusgroepen) met de deelnemer. De gegevens worden bewaard in een Google Drive-omgeving. Hiervoor is de privacy policy van Google van toepassing. De gegevens met betrekking tot het onderzoek worden verwerkt via SPSS, waarvoor de privacy policy van IBM van toepassing is. Een bijkomende verwerking vindt plaatsin een Office 365-cloudomgeving, waarbij een SLA van Microsoft van toepassing is

De gegevens worden verwerkt door Netwerk Duurzame Mobiliteit, onze leden en onze partner Mobilise. De gegevens van deze partners zijn hieronder te vinden. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit hanteert een interne policy rond het bewaren en het gebruik van de gegevens door haar partners, die goedgekeurd werd via een samenwerkingsovereenkomst. Deze policy stelt onder meer dat

 • het Netwerk Duurzame Mobiliteit is verantwoordelijk voor bewaren en het vernietigen van de gegevens volgens deze privacy policy, waarbij de andere partners zich garant stellen dat zij geen van deze gegevens, in welke vorm dan ook, op een andere locatie kunnen bewaren of gebruiken na het vernietigen van de gegevens door het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

 • de lidorganisaties en de onderzoeksgroep Mobilise garanderen dat gegevens enkel lokaal worden gebruikt en bewaard voor de duurtijd van de analyse van de gegevens zelf. Bij het afronden van de analyse worden de gegevens enkel op een beveiligde cloudomgeving door het Netwerk Duurzame Mobiliteit bewaard en worden de gegevens die lokaal door de lidorganisatie bewaard werden, verwijderd.

 • elke medewerker van de partners draagt verantwoordelijkheid om de toegang tot de gezamenlijke Google Drive veilig te stellen door het hanteren van een veilig persoonlijk computerwachtwoord en het hanteren van een veilig wachtwoord dat toegang verschaft tot hun persoonlijke Google Drive-omgeving.

 • elke medewerker van de partners, die toegang heeft tot de gegevens van de deelnemers, draagt medeverantwoordelijkheid voor het veilig stellen van deze gegevens en kan aansprakelijk worden gesteld wanneer de veiligheid van de gegevens in het gedrang komt.


Netwerk Duurzame Mobiliteit vzw
Dendermondsesteenweg 50
9000 Gent
09/331.59.10
info@duurzame-mobiliteit.be

Autodelen.net vzw
Koningin Elisabethlaan 185
9000 Gent
09/396.70.50
info@autodelen.net

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
02/282.17.20
info@bblv.be

Bond TreinTramBus vzw
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
09/223.86.12
info@treintrambus.be

Fietsersbond vzw
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
02/502.68.51
info@fietsersbond.be

Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67A/101
3000 Leuven
016/23.94.65
info@mobiel21.be

Mobilise, Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 5
1050 Brussel
0479/39.55.49
cathy.macharis@vub.be

Mpact vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 65
9000 Gent
09/242.32.23
info@mpact.be

Trage Wegen vzw
Dendermondsesteenweg 50
9000 Gent
09/331.59.20
info@tragewegen.be

Voetgangersbeweging vzw
Diksmuidelaan 303
2600 Antwerpen
03/270.06.30
info@voetgangersbeweging.be

Locatie

De gegevens worden verwerkt in onze vestigingskantoren en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken, zich bevinden. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Opslagperiode/criteria voor het vastleggen van de opslagperiode

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ten laatste op 31 december 2033 zullen de persoonsgegevens worden gewist.

Het kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de deelnemer toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen redelijke, fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens of (ii) het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen.

Rechten van de deelnemer

De deelnemer kan bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door ons worden verwerkt. De deelnemer heeft in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun gegevens (Art. 21 AVG). De deelnemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.

 • Toegang tot hun gegevens te verkrijgen (Art. 15 AVG). De deelnemer heeft het recht te weten of wij de gegevensverwerking uitvoeren, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.

 • Te controleren en rectificatie te verzoeken (Art. 16 AVG). De deelnemer heeft het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.

 • De verwerking van hun gegevens te beperken (Art. 18 AVG). De deelnemer heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zullen wij hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.

 • Hun persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen (Art 17 AVG). De deelnemer heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om hun gegevens te laten wissen.

 • Hun gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (Art. 20 AVG). De deelnemer heeft het recht hun gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de deelnemer, op een overeenkomst waarbij de deelnemer partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.

 • Een klacht in te dienen (Art. 77 AVG. De deelnemer heeft het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.


Wijzigingen van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring door de deelnemer hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze website en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar de deelnemer via contactgegevens die wij voor dit project beschikbaar hebben staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de deelnemer, dienen wij opnieuw toestemming van de deelnemer te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Contacteer ons

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw gegevens of wenst u uw rechten uit te oefenen, contacteer onze Data Protection Officer via:

Data Protection Officer: matthias@duurzame-mobiliteit.be

 • Vertel het voort:

Meer inspiratie

Hoeveel mensen in jouw gemeente doen mee aan 30 Dagen Minder Wagen? Check het hier!

't is gank! In alle hoeken van het land schrijven mensen zich in om mee te doen aan 30 Dagen Minder Wagen. Op deze kaart kan je zien of er ook in jouw gemeente veel enthousiastelingen zijn die de uitdaging aangaan.

Lees meer over Hoeveel mensen in jouw gemeente doen mee aan 30 Dagen Minder Wagen? Check het hier!

8 redenen waarom autominderen goed is voor je lijf en je hoofd

Minder autorijden is een zegen voor je gezondheid. Je beweegt meer, je maakt je hoofd leeg. En dat heeft een grotere impact dan je denkt. Lees hier hoe dat komt.

Lees meer over 8 redenen waarom autominderen goed is voor je lijf en je hoofd

Wie zit er achter 30 Dagen Minder Wagen?

De 30 Dagen Minder Wagen is een campagne van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. We werken samen met het Departement van Mobiliteit en Openbare Werken, de onderzoeksgroep MOBI en onze vier mobiliteitspartners NMBS, De Lijn, Cambio autodelen en Blue Bike. Een breed netwerk aan enthousiaste steden, gemeenten en organisaties draagt de boodschap mee naar buiten.

Lees meer over Wie zit er achter 30 Dagen Minder Wagen?

Ja, stuur me alle tips!

Doe mee aan de 30 Dagen Minder Wagen en ontvang massa’s tips, tricks én een pak voordelen van onze mobiliteitspartners. Door de challenge aan te gaan kan je niet alleen zelf veel leren, maar geef je ook meteen input voor een beter mobiliteitsbeleid.

Een actie van

logo netwerk duurzame mobiliteit

Met de steun van